Chief Compliance Officer

Chief Compliance Officer jest odpowiedzialny za ciągłą ocenę ryzyka związanego ze stosowaniem niewłaściwych praktyk oraz koordynację procesów biznesowych w tym zakresie. Chief Compliance Officer proponuje i ustanawia skuteczny system kontroli wewnętrznej i dba o podnoszenie świadomości pracowników, szkolenia i doradztwo w zakresie zwiększania uczciwości w biznesie. Chief Compliance Officer zajmuje się ponadto raportowaniem w zakresie niewłaściwych praktyk i naruszeń obowiązujących przepisów, wytycznych wewnętrznych i zasad etycznych. Chief Compliance Officer odpowiada również za raportowanie kierownictwu firmy o przestrzeganiu w Grupie Krka zasad w biznesie.

Zgłaszanie niewłaściwych praktyk

Każdy pracownik Krka, jak i strona trzecia mogą zgłosić podejrzenie oszustwa.

Jeśli pracownik Krka wykryje jakąkolwiek czynność wskazującą na podejrzenie oszustwa, jest zobowiązany do poinformowania o tym swojego bezpośredniego przełożonego. Jeżeli charakter podejrzewanego nadużycia lub jego okoliczności na to nie pozwalają, należy poinformować o tym Kierownika Działu Prawnego Krka d.d. Novo mesto lub  KRKA-POLSKA Sp. z o.o. lub Chief Compliance Officer. Podejrzane oszustwo może być zgłaszane anonimowo. Adres e-mail służący do zgłaszania tychże podejrzeń to compliance.officer@krka.biz.

Jeśli informator nie chce pozostać anonimowy, może zgłosić podejrzenie oszustwa telefonicznie, dzwoniąc do:

  • Chief Compliance Officer pod numer: +386 7 331 26 00,
  • Kierownika Działu prawnego Krka d.d. Novo mesto pod numer: +386 7 331 95 95,
  • Kierownika Działu prawnego KRKA-POLSKA pod numer: +48 22 57 37 628,

Krka zobowiązuje się traktować dane informatora w sposób poufny oraz odpowiednio chronić informatora przed wszelkimi ewentualnymi działaniami odwetowymi. 

 

Ostatnia aktualizacja w lipcu 2020 r.