Zrównoważony rozwój to jeden z naszych priorytetów. Uważamy się za odnoszących sukcesy, gdy nasza działalność ma pozytywny wpływ również na środowisko naturalne i społeczne.

Nie zapominamy o wpływie, jaki wywieramy na przyszłe pokolenia, realizując działania i projekty, które mają służyć kształtowaniu środowiska społecznego, aktywizacji młodych ludzi i być przykładem ładu korporacyjnego.

Polityka ESG

Polityka ESG jest dokumentem strategicznym dotyczącym zarządzania ESG w ramach dokumentu strategicznego Grupy Krka i związana jest z zarządzaniem ESG w naszych aspektach środowiskowych (E), społecznych (S) i ładu korporacyjnego (G). Określa podstawowe zasady i wysiłki wkładane w ustanowienie zrównoważonych operacji, które realizujemy w naszej działalności i relacjach z różnymi grupami interesariuszy w całym łańcuchu tworzenia wartości i których interesy bierzemy pod uwagę przy podejmowaniu decyzji biznesowych.

Połączenie naszego modelu biznesowego ze strategią Grupy Krka pozwala nam skuteczniej identyfikować nasz wpływ, szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju oraz zarządzać nimi w sposób strategiczny.

PODSUMOWANIE STRATEGICZNYCH CELÓW ESG

w języku angielskim

POLITYKA ESG

w języku angielskim

Kluczowe tematy dotyczące zrównoważonego rozwoju

Nasza podstawowa misja skierowana jest do pacjentów, którym zapewniamy nieprzerwane dostawy wysokiej jakości, bezpiecznych, skutecznych i przystępnych cenowo leków generycznych. Potrzeby naszych interesariuszy i otoczenia społecznego zaspokajamy poprzez regularny i proaktywny dialog.

Wpływ Grupy Krka jest najsilniej odczuwalny w sześciu kluczowych obszarach zrównoważonego rozwoju strategii ESG (środowisko, społeczność, zarządzanie), które kształtują nasz długoterminowy potencjał strategiczny do osiągania celów biznesowych.

JAKOŚĆ PRODUKTU I BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA

 • Jakość, bezpieczeństwo i skuteczność leków oraz substancji czynnych
 • Zintegrowany system zarządzania jakością
 • Uczciwe ujawnianie działań niepożądanych, etykietowanie produktów i przeciwdziałanie ich fałszowaniu
 • Dobrostan zwierząt

PRZYCIĄGANIE I ZATRZYMANIE TALENTÓW

 • Rekrutacja, rozwój i zarządzanie talentami
 • Zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie pracowników
 • Różnorodność pracowników, integracja i zaangażowanie

DOBRE PRAKTYKI PRZYWÓDZTWA I ZARZĄDZANIA

 • Zgodność z przepisami i regulacjami
 • Łańcuch dostaw i ciągłość biznesowa
 • Odporny i elastyczny zintegrowany pionowo model biznesowy
 • Pomyślne operacje biznesowe i płynność finansowa
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Różnorodność, niezależność i kompetencje kierownictwa
 • System wynagradzania uwzględniający pożądane wyniki
 • Wkład w rozwój lokalnej społeczności

DOSTĘPNA OPIEKA ZDROWOTNA

 • Nieprzerwane dostawy leków
 • Efektywne procedury rejestracyjne
 • Badania i rozwój oraz kultura innowacji
 • Portfolio leków dostosowane do potrzeb pacjenta
 • Przystępne cenowo produkty
 • Wsparcie dla pracowników ochrony zdrowia
 • Inicjatywy mające na celu podnoszenie świadomości na temat zdrowego stylu życia i rozpoznawania powszechnych chorób

PLANETA I ZMIANY KLIMATU

 • Gospodarka materiałami niebezpiecznymi
 • Zarządzanie cyklem życia produktu
 • Efektywne wykorzystanie energii i zasobów naturalnych
 • Gospodarowanie odpadami
 • Kontrola emisji dwutlenku węgla

ZGODNOŚĆ, UCZCIWOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ

 • Etyczne badania kliniczne i ich rozwój
 • Polityka antykorupcyjna
 • Prawa człowieka
 • Uczciwe praktyki marketingowe i sprzedażowe
 • Przejrzyste i dostępne raportowanie
 • Polityka podatkowa i przejrzystość

PROCES OCENY ISTOTNOŚCI

Budujemy zaufanie interesariuszy angażując ich, rozumiejąc ich punkt widzenia i odpowiadając na ich oczekiwania, a także działając na podstawie informacji, które uzyskujemy z ich reakcji i inicjatyw. Te ostatnie bierzemy pod uwagę, wyznaczając kierunki strategiczne i codzienne działania biznesowe, które ukierunkowujemy na tworzenie trwałej wartości dla interesariuszy i społeczeństwa.

Misją Krka jest umożliwienie ludziom prowadzenia zdrowego i wysokiej jakości życia. Możemy to osiągnąć jedynie poprzez zrównoważony rozwój oraz zachowanie nienaruszonego środowiska naturalnego dla obecnych i przyszłych pokoleń. Realizując naszą misję, koncentrujemy się na kluczowych tematach ESG – jakości produktów, bezpieczeństwie pacjentów i przystępnej cenie opieki zdrowotnej. Nasze procesy zarządzania i decyzje biznesowe opierają się na naszej misji, wizji i wartościach, które pozwalają nam realizować naszą strategię biznesową, osiągać długoterminowe cele strategiczne i tworzyć wartość dla partnerów.

GŁÓWNE CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Z PERSPEKTYWY GRUPY KRKA

Dążymy do realizacji celów Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie zrównoważonego rozwoju i zwiększania pozytywnego wpływu Grupy Krka na środowisko i interesariuszy. Działamy zgodnie z celami Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. Nasza podstawowa działalność znacząco przyczynia się do realizacji Celu nr 3: „Dobre zdrowie i jakość życia”. Poprzez działania profilaktyczne i lecznicze dążymy do zmniejszenia liczby przypadków przedwczesnej śmierci z powodu chorób niezakaźnych, a także promowania zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia.

cele esg PL
ŚRODOWISKO

ŚRODOWISKO


Zobowiązujemy się do ciągłego zmniejszania naszego wpływu na środowisko oraz efektywnego zarządzania zasobami naturalnymi i energią. W ten sposób zapewniamy zdrowe środowisko życia naszym pracownikom, całemu społeczeństwu i przyszłym pokoleniom.

Więcej
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA


Dostarczamy pacjentom wysokiej jakości, bezpieczne, skuteczne i niedrogie leki. Dbamy o rozwój talentów i zarządzanie nimi, a także dbamy o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych pracowników. Nieustannie inwestujemy w rozwój i budujemy kulturę innowacji. Zachęcamy młodych naukowców, wspieramy liczne kluby, stowarzyszenia i instytucje oraz przyczyniamy się do rozwoju lokalnych społeczności.

Więcej
ZARZĄDZANIE

ZARZĄDZANIE


Angażujemy się w rozwój dobrego zarządzania i praktyk biznesowych oraz chronimy zasad zgodności, uczciwości i przejrzystości.

Więcej

Przeglądaj dalej

Multiparty banner 1

KARIERA

Gotowy na Kreatywną Karierę?

Więcej

NAUKA I TECHNOLOGIA

Zaufanie do leków Krka zaczyna się w naszych laboratoriach rozwojowych i zakładach produkcyjnych.

Więcej

PRODUKTY

Zapewniamy bezpieczne i skuteczne leczenie produktami wysokiej jakości.

Więcej