Odpowiedzialny biznes

Krka to firma z wieloletnią tradycją, która opiera swoją historię biznesową na uczciwości i poświęceniu się najwyższym standardom etycznym. Krka jest obecnie jedną z wiodących generycznych firm farmaceutycznych na świecie. Jesteśmy świadomi naszych obowiązków i możliwości w zakresie tworzenia odpowiedzialnego środowiska biznesowego. Rozważamy, rozumiemy i uwzględniamy długofalowe skutki działalności gospodarczej w całym środowisku, w którym funkcjonujemy.

Zgodność korporacyjna

Nasza uczciwość opiera się na etyce, zgodności korporacyjnej i skutecznym zarządzaniu ryzykiem.

Podstawowe zasady etyczne Grupy Krka to szacunek, współpraca, dążenie do doskonałości i uczciwość w zarządzaniu.

Przestrzeganie zasad w biznesie zapewnia, że firma i jej pracownicy przestrzegają przepisów i wytycznych organizacji i instytucji międzynarodowych przemysłu farmaceutycznego oraz współpracują z organami nadzoru nad rynkiem farmaceutycznym.

Przestrzeganie zasad w biznesie w Grupie Krka opiera się na kilku zasadach i wewnętrznych regulacjach, które szczegółowo opisują działania i obowiązki związane z prowadzeniem procesów, w celu utrzymania działalności firmy na możliwie najwyższym poziomie i zminimalizowania ryzyka naruszenia prawa, standardów, polityki firmy i wewnętrznych regulacji.

Zarządzanie różnymi rodzajami ryzyka związanego z przestrzeganiem zasad w biznesie jest włączone do wszystkich obszarów działalności Krka, umożliwia identyfikację i zarządzanie czynnikami, które mogą zagrozić osiągnięciu strategicznych i biznesowych celów Grupy Krka.

Szacunek i współpraca

Kamieniem węgielnym naszej pracy są równe szanse dla wszystkich oraz poszanowanie norm prawnych i etycznych w relacjach z innymi.

Jesteśmy świadomi, że partnerstwo i zaufanie są ważne dla sukcesu firmy Krka, dlatego zachęcamy do współpracy ze wszystkimi interesariuszami w oparciu o wzajemny szacunek i uwzględnianie różniących się opinii, wpływających na zwiększenie wartości całej Grupy Krka.

Doskonałość

Dzięki skutecznym i wysokiej jakości produktom leczniczym, suplementom diety, kosmetykom i wyrobom medycznym przyczyniamy się do poprawy jakości życia wszystkich ludzi. Rozwijamy innowacyjne produkty i staramy się zapewnić ich dostępność.

Poprzez badania i rozwój oraz współpracę z przedstawicielami zawodów medycznych i partnerami biznesowymi podnosimy poziom naszej wiedzy z zakresu farmacji i przyczyniamy się do rozwoju produktów leczniczych wysokiej jakości.

Jesteśmy zobowiązani do rzetelnego, kompleksowego i terminowego dostarczania informacji o naszych produktach.

Starannie chronimy wszystkie informacje dotyczące Krka, naszych partnerów biznesowych i podmiotów trzecich, które są nam znane lub które pozyskaliśmy podczas naszej działalności i współpracy z partnerami.

Dane osobowe pracowników i stron trzecich są przetwarzane z zachowaniem ostrożności, w sposób przejrzysty i bezpieczny oraz zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Uczciwość w zarządzaniu

Rola zarządzania jest kluczowa, dlatego nasi menedżerowie to osoby, które ucieleśniają podstawowe wartości Krka i dają dobry przykład pracownikom, a tym samym wzmacniają integralność całej firmy.

Chief Compliance Officer  jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad w biznesie, działania zgodnie z wymogami korporacyjnymi na najwyższym poziomie w całej Grupie Krka.

Kierownicy są odpowiedzialni za podnoszenie świadomości na temat zgodności procesów w firmie i zgodności operacji w każdej jednostce organizacyjnej, którą zarządzają. Są odpowiedzialni za to, aby pracownicy znali i przestrzegali przepisów, wytycznych i norm. Pracownicy są regularnie edukowani i szkoleni oraz znają konsekwencje niewłaściwych zachowań.

Uczciwość korporacyjna

W Krka stosujemy Zasadę Zerowej Tolerancji wobec wszelkich form oszustw, nadużyć i nieuczciwych praktyk rynkowych. Chief Compliance Officer jest odpowiedzialny za ścisłe monitorowanie przestrzegania zasad i zapewnienie skutecznego systemu podnoszenia świadomości i postępowania w przypadku wykrycia niewłaściwych praktyk lub nadużyć. Kierujemy się zasadą, że wszystkie decyzje podejmowane są z myślą o najlepszym interesie Krka. Unikamy sytuacji, w których można by podejmowane decyzje uznać za dokonywane w interesie osobistym, a nie w interesie Krka.

Relacje między przemysłem farmaceutycznym a przedstawicielami zawodów medycznych opierają się na ścisłych normach etycznych, przepisach i wytycznych, które bierzemy pod uwagę we wszystkich naszych działaniach biznesowych.

Przestrzegamy przepisów dotyczących ochrony konkurencji i w żaden sposób nie zapobiegamy, nie ograniczamy ani nie zakłócamy działań konkurencji.

Zagrożenia związane z nieuczciwymi praktykami, mogące wynikać z relacji biznesowych, są minimalizowane poprzez regularną weryfikację naszych klientów, dostawców i innych partnerów biznesowych. W ten sposób możemy zapobiec możliwym szkodom dla reputacji czy wizerunku Krka oraz ewentualnym stratom biznesowym.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Doskonalimy naszą odpowiedzialność społeczną, wspierając różne działania na rzecz środowiska, w którym żyjemy. Uczestniczymy w akcjach charytatywnych, a także w działaniach promujących postępy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury, które pomagają chronić nasze środowisko naturalne.

Dbamy o środowisko i przestrzegamy przepisów ochrony środowiska, a także współpracujemy ze społecznością lokalną w tym obszarze.

Świadomość

Tylko dzięki konsekwentnemu przestrzeganiu prawa możemy osiągać doskonałe wyniki pracy, zwiększać zadowolenie naszych pacjentów, a tym samym budować ich zaufanie do Grupy Krka i naszych produktów.

Patrzymy w przyszłość z optymizmem i zaufaniem do misji, wiedzy, doświadczenia i pracowników Krka. Chcemy, aby Krka była postrzegana na całym świecie jako firma o jasnej wizji, najwyższej jakości, wartościach i odpowiedzialnym postępowaniu w biznesie.

Przeglądaj dalej

Multiparty banner 1

KODEKS POSTĘPOWANIA GRUPY KRKA

Kodeks ten jest naszym głównym dokumentem dotyczącym zgodności korporacyjnej.

Więcej

COMPLIANCE OFFICER

Compliance Officer koordynuje procesy biznesowe i ocenia ryzyka związane ze zgodnością korporacyjną.

Więcej

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Krka szanuje podstawowe prawa i zapewnia ochronę danych osobowych.

Więcej