Compliance Officer jest odpowiedzialny za zapobieganie naruszeniom, ich wykrywanie i badanie oraz proponowanie działań następczych.

W Spółce został wyznaczony Compliance Officer, który jest odpowiedzialny za zapobieganie naruszeniom, ich wykrywanie i badanie oraz proponowanie działań następczych. Compliance Officer upoważniony jest do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację ze Zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Zgłaszającemu informacji zwrotnej (o ile Zgłoszenie nie nastąpiło anonimowo).

Compliance Officer jest odpowiedzialny za ciągłą ocenę ryzyka związanego ze stosowaniem niewłaściwych praktyk oraz koordynację procesów biznesowych w tym zakresie. Compliance Officer proponuje i ustanawia skuteczny system kontroli wewnętrznej i dba o podnoszenie świadomości pracowników, szkolenia i doradztwo w zakresie zwiększania uczciwości w biznesie. Compliance Officer zajmuje się ponadto raportowaniem w zakresie niewłaściwych praktyk i naruszeń obowiązujących przepisów, wytycznych wewnętrznych i zasad etycznych. Compliance Officer odpowiada również za raportowanie kierownictwu firmy o przestrzeganiu w KRKA-POLSKA zasad w biznesie.

Zgłaszanie niewłaściwych praktyk

Każda osoba, która posiada wiedzę o potencjalnym naruszeniu prawa lub wystąpieniu naruszenia prawa w związku z wykonywaniem pracy lub przy realizacji zadań/usług na rzecz Spółki, powinna natychmiast, bez zbędnej zwłoki, poinformować o tym fakcie Compliance Officer’a. Jeżeli charakter podejrzewanego naruszenia lub jego okoliczności nie pozwalają zaraportować do Compliance Officer, należy bezzwłocznie poinformować o tym Prezesa Zarządu Spółki.

Zgłaszający dokonując zgłoszenia powinien mieć uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia. Zgłaszający powinni działań w dobrej wierze oraz w oparciu o racjonalne elementy faktyczne. Zgłoszenia anonimowe powinny być udokumentowane i szczegółowo opisane w celu umożliwienia zbadania zasadności zgłoszonych faktów także w sytuacji braku możliwości dalszego kontaktu ze zgłaszającym

Niedopuszczalne jest fałszywe oskarżanie i celowe zgłaszanie nieprawdziwych informacji.

Zgłoszenie może mieć charakter anonimowy.

Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem:

  1. adresu e-mail służącego do dokonywania zgłoszeń: compliance.officer.pl@krka.biz
  2. telefonicznie dzwoniąc pod numer: +48 22 57 37 640;
  3. telefonicznie dzwoniąc pod numer Chief Compliance Office w Grupie Krka: +386 7 331 26 00
  4. telefonicznie dzwoniąc pod numer Head of Legal Affairs w Grupie Krka: +386 7 95 95
  5. listownie na adres Spółki z dopiskiem: »Compliance Officer«

Krka zobowiązuje się traktować dane Zgłaszającego w sposób poufny, profesjonalny i z należytą starannością oraz odpowiednio chronić Zgłaszającego przed wszelkimi ewentualnymi działaniami odwetowymi.

Zgłaszający może przekazać informację o naruszeniu prawa do organu centralnego tj. Rzecznika Praw Obywatelskich albo w zakresie zasad konkurencji i konsumentów do organu publicznego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ostatnia aktualizacja w marcu 2023 r.

regulamin naduzyc PL

Przeglądaj dalej

Multiparty banner 1

KODEKS POSTĘPOWANIA GRUPY KRKA

Kodeks ten jest naszym głównym dokumentem dotyczącym zgodności korporacyjnej.

Więcej

BADANIA KLINICZNE

Jakość, bezpieczeństwo i skuteczność produktów Krka zostały potwierdzone w licznych badaniach klinicznych.

Więcej

W TROSCE O ZDROWIE

Nasze porady ekspertów mają na celu propagowanie i podnoszenie świadomości na temat znaczenia prowadzenia zdrowego stylu życia.

Więcej