Prawa osób, których dane dotyczą

OSOBA UPOWAŻNIONA

Krka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, który odpowiada za ochronę danych osobowych. Wśród innych zadań określonych w RODO, jednym z kluczowych zadań Inspektora Ochrony Danych jest ustanowienie i wdrożenie określonych procedur oraz kontrola wszystkich procedur wdrażanych przez Krka w celu wykonywania praw osób, których dane dotyczą.

Dane kontaktowe
KRKA-POLSKA Sp. z o .o.
ul. Równoległa 5,
02-235 Warszawa

Marta Lewandowska

E-mail dataprotection.officer.pl@krka.biz

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Podpisane formularze (o dostęp do danych, usunięcie danych, wycofanie zgody na przetwarzanie danych, ograniczenie przetwarzania danych i sprzeciw wobec przetwarzania danych) można złożyć osobiście w siedzibie Krka (adres powyżej) lub można je zeskanować i wysłać drogą elektroniczną (adres e-mail powyżej). W tym przypadku Inspektor Ochrony Danych podejmie odpowiednie środki komunikacji z nadawcą, aby móc zweryfikować tożsamość osoby zwracającej się z określonym żądaniem. Ochrona danych osobowych przed nieuprawnionym ujawnieniem i zapewnienie dokładności danych osobowych jest jednym z kluczowych celów RODO, w związku z czym osoby, których dane dotyczą, muszą zaakceptować wymóg Krka weryfikacji tożsamości. W przeciwnym razie, każdy mógłby poprosić o kopię lub poprawienie jakichkolwiek danych osobowych, a to może doprowadzić do nieuprawnionego ujawnienia lub wykorzystania danych osobowych w sposób nieprawidłowy lub bezprawny.

W przypadkach, w których osoby, których dane dotyczą wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych drogą elektroniczną, wycofanie tej zgody będzie możliwe również w takiej formie, a tożsamość takich osób, których dane dotyczą, będzie weryfikowana za pomocą potwierdzenia wiadomością e-mail.

Rozpatrzymy każdy wniosek złożony przez osoby, których dane dotyczą i przeprowadzimy odpowiednie procedury postępowania oraz w przypadku braku możliwości wykonania żądania powiadomimy osobę, której dane dotyczą o tym fakcie podając przyczyny.

Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.

Sprzeciw wobec przetwarzania własnych danych osobowych.

Wniosek o sprostowanie własnych danych osobowych lub ograniczenie ich przetwarzania.

Żądanie niezwłocznego usunięcia i wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wniosek o uzyskanie dostępu do własnych danych osobowych.